Deze pagina is gebouwd op 05/03/2023 13:48:12 met de export van 05/03/2023 13:37:54

Leeswijzer en samenvatting

In deze 1e kwartaalrapportage 2023:

 • Treft u onder Financiële uitkomsten de uitkomsten van de (gewijzigde) begroting aan, met presentatie van diverse ontwikkelingen;
 • Treft u een overzicht aan van de resterende Corona-budgetten met een voorstel tot overboeken;
 • Treft u in het hoofdstuk Monitor een totaaloverzicht aan van de doelstellingen en prestaties, waarin u door middel van filters een selectie kunt maken. Tevens is hierin de relatie met het desbetreffende programma gelegd. Tevens kunt u hier zien welke doelstellingen en prestaties zijn aangepast.
  • Is er binnen het programma Milieu en duurzaamheid 1 doelstelling gewijzigd;
  • Is er binnen het programma Meedoen 1 prestatie gewijzigd;
  • Zijn er binnen het programma Jeugd en onderwijs 2 prestaties gewijzigd;
 • Wordt op Programmaniveau toegelicht:
  • De status van de doelstellingen en de prestaties, met waar nodig een toelichting daarop;
  • De wijzigingen van de begroting, waarvoor een besluit wordt gevraagd;
  • Het standenregister met het verloop van de begrotingscijfers in 2023;
  • De stand van zaken van de lopende investeringen.
 • Wordt onder Resultaatbestemming de toevoegingen aan en onttrekking uit de reserves in deze periode gepresenteerd en het standenregister Reserves gepresenteerd met het verloop van de cijfers in 2023;
 • Wordt de stand van zaken op projectniveau weergegeven van de Grote projecten (leidraad grote projecten);, waarbij het project Poort van Deventer wordt afgevoerd van de leidraad Grote projecten.
 • Wordt binnen het programma Herstructurering en vastgoed uitvoering gegeven aan de kadernota Vastgoed.
 • Wordt voorgesteld de dekking van het investeringsbedrag voor de aanleg van de kunstgrasvelden te realiseren door een eenmalige storting in de reserve dekking kapitaallast €1.439.000.
 • Wordt voorgesteld om de reserve Onroerende zaken anders te bestemmen en daarna op te heffen;
  • en de reserves Benzineverkooppunten, DOIC/S-park en Planmatig onderhoud kernbezit in te stellen;
  • en 4 bestemmingsreserves op te heffen.
 • Wordt de stand van zaken van aanbevelingen van de Rekenkamer gepresenteerd. De aanbevelingen zijn opgevolgd en geïmplementeerd in de organisatie, waarmee tevens de paragraaf Openbaarheid onderdeel is van dit document.
 • Wordt tot slot de stand van zaken van openstaande moties en toezeggingen weergegeven in de bijlagen 1 en 2. .